Select Page

Christelijk leerstuk dat het lot van mensen door God is voorbeschikt, hetzij dat zij zijn uitverkoren tot eeuwig heil, hetzij veroordeeld tot eeuwige verdoemenis. Deze leer werd in aangescherpte vorm een van de centrale leerstukken van het calvinisme. Tegenover de predestinatieleer staat de leer van de wilsvrijheid van de mens.

Print Friendly, PDF & Email