Select Page

De klasse van grote pachters en middelgrote grondeigenaren in Engeland. Yield-ratio (zaaizaad-opbrengstfactor) Verhouding tussen zaaigoed en oogstopbrengst. Belangrijke maatstaf voor de agrarische productiviteit. In West-Europa was de opbrengstfactor tijdens het ancien régime meestal veel hoger dan in OostEuropa.

Print Friendly, PDF & Email