Select Page

(Eng. to enclose = omheinen)
De term wordt in verschillende betekenissen gebruikt, maar het omheinen van land vormt er altijd de kern van. Het meest bekend zijn de enclosures waarbij op grote schaal gemene gronden werden omheind om ze aan het collectieve gebruik te onttrekken. Er bestond echter ook een type enclosure dat fungeerde als het sluitstuk van een ruilverkaveling met als doel verspreidliggende percelen te vervangen door aaneengesloten land. In dat laatste geval tastte de enclosures geen collectieve eigendoms- of gebruiksrechten aan, al maakten zij wel een eind aan de voor een traditionele dorpsgemeenschap* typerende open fields (percelen zonder afscheiding), waarvan de exploitatie in onderling overleg geschiedde. Encomienda-systeem (Sp. encomienda = overdracht) De toewijzing van land en de daarop levende bevolking door de Spaanse kroon aan de conquistadores (zie conquista *). Betrof geen eigendomsoverdracht maar alleen een exploitatierecht. De beheerder (encomendero) had ook de plicht erop toe te zien dat de aan hem toevertrouwde inlanders zouden worden gekerstend.

Print Friendly, PDF & Email